Novela zákona týkající se chemických látek

Novela zákona se týká zrušení povinnosti zpracovávat pravidla pro nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a přípravky

V úterý 21.4 2020 v 18:29 byla hlasováním č. 47 schválena novela zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví. Zákon bude účinný po podpisu prezidentem České republiky. Zrušila se konkrétně část v § 44a, odstavec 7:

(7) Právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba je povinna vydat pro pracoviště, na němž se nakládá s nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi klasifikovanými jako vysoce toxické, toxické, žíravé, karcinogenní kategorie 1 nebo 2, mutagenní kategorie 1 nebo 2, toxické pro reprodukci kategorie 1 nebo 2 a dále látkami a směsmi, které mají přiřazenu kategorii nebo kategorie nebezpečnosti karcinogenita kategorie 1A nebo 1B, mutagenita v zárodečných buňkách kategorie 1A nebo 1B a toxicita pro reprodukci kategorie 1A nebo 1B, písemná pravidla o bezpečnosti, ochraně zdraví a ochraně životního prostředí při práci s nimi. Pravidla musí být volně dostupná zaměstnancům na pracovišti a musí obsahovat zejména informace o nebezpečných vlastnostech látek a směsí uvedených ve větě první, se kterými zaměstnanci nakládají, pokyny pro bezpečnost, ochranu zdraví a ochranu životního prostředí, pokyny pro první předlékařskou pomoc a postup při nehodě. Text pravidel je právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba povinna projednat s orgánem ochrany veřejného zdraví příslušným podle místa činnosti.

http://www.sbirka.cz/POSL4TYD/NOVE/20-205.htm

Kontaktujte nás

Publikováno: 4/2020