Nové technické podmínky požární ochrany staveb: Co se mění ve vyhlášce?

V poslední době došlo k úpravám v oblasti požární ochrany staveb, které mají za cíl zvýšit bezpečnost a ochranu budov a jejich obyvatel před požáry.

Změny se týkají především budov určených ke školním činnostem a zajištění předškolní péče. Pro majitele těchto nemovitostí je důležité být o těchto změnách informován a zajistit tak, aby budovy splňovaly nové požadavky.

Změny vyhlášky č. 232/2023 Sb. o technických podmínkách požární ochrany staveb:

Dne 4. července 2023 vstoupila v platnost nová vyhláška 232/2023 Sb., která přináší změny a aktualizace v oblasti technických podmínek požární ochrany staveb a to především zaměřených na dětskou péči. Přiblížíme si klíčové aspekty této nové vyhlášky a její dopady na stavební projekty a existující budovy.

Historie a kontext:

Vyhláška č. 232/2023 Sb. vznikla v reakci na potřebu modernizace a zdokonalení stávajícího právního rámce technických podmínek požární ochrany staveb. Předcházející verze vyhlášky, č. 23/2008 Sb. ve znění vyhlášky č. 268/2011 Sb., již nereflektovala současné technologické a bezpečnostní standardy, a proto bylo nutné ji aktualizovat.

Klíčové změny:

 • Směrnice EU: Nová vyhláška nyní explicitně uvádí, že je v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/1535 ze dne 9. září 2015. Tato směrnice zajišťuje koordinaci při poskytování informací v oblasti technických předpisů a předpisů pro služby informační společnosti.
 • Zrušení odstavce 2 § 18, který se týkal umístění jeslí se zákazem jejich situování v podzemních podlažích, pokud z prostoru nevedl východ přímo na volné prostranství. Dosavadní odstavce 3 až 6 vyhlášky 23/2008 Sb. se označují jako odstavce 2 ž 5.
 • § 23 nahrazen § 23a, který včetně nadpisu zní: Požadavky požární ochrany na užívání prostoru, v němž je poskytována služba péče o dítě v dětské skupině.
  1. Detekce a signalizace: Prostor s výjimkou hygienického zařízení a navazující nechráněné únikové cesty musí být vybaven zařízením autonomní detekce a signalizace požáru nebo stejně účinným zařízením.
  2. Hasicí přístroje: Prostor musí být vybaven alespoň jedním přenosným hasicím přístrojem s hasicí schopností nejméně 21A.
  3. Samostatný požární úsek: Prostor musí tvořit samostatný požární úsek nebo být od jiného prostoru objektu oddělen požárně dělicí konstrukcí s požární odolností alespoň 30 minut.
  4. Omezení kapacity: V prostoru požárního úseku bytu může být poskytována jedna nebo více služeb péče o dítě v dětské skupině, pokud celková kapacita nepřesahuje 12 dětí.
  5. Omezení umístění: Prostor nesmí být umístěn ve vyšších než druhých nadzemních podlažích nebo v podzemí, pokud z nich nevede únikový východ přímo na volné prostranství.
  6. Více únikových cest: Pokud kapacita prostoru přesahuje 12 dětí, musí z jeho požárního úseku vést alespoň 2 únikové cesty.
  7. Délka únikových cest: Nechráněná úniková cesta závisí na počtu únikových cest, ale maximální délka je stanovena na 25 m pro jednu únikovou cestu a 40 m pro více únikových cest.
  8. Požární odolnost materiálů: Prostor musí splňovat požadavky na povrchovou stavební úpravu stropu, podhledu, stěn a podlahových krytin, včetně tříd reakce na oheň.
  9. Výjimky pro malé skupiny: Odstavce 3 až 8 se nevztahují na prostory, kde je poskytována péče o dítě v dětské skupině s celkovou kapacitou nejvýše 6 dětí.

Vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.8. 2023 vyjma ustanovení § 23a, která nabývají účinnosti dnem 1.1 2025.

U staveb určených k zajištění péče o dítě (školy, školská zařízení, zařízení pro předškolní péči), jejichž činnost byla zahájena přede dnem účinnosti této vyhlášky se technické podmínky požární ochrany posuzují stále podle staré verze vyhlášky č 23/2008 Sb.

 

Potřebujete poradit?

Kontaktujte nás